ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Εγκύκλιος σχετικά με το φορολογικό χειρισμό των αρχών εμπορικών συναλλαγών (άρθρο 33.)

24.11.2016
Download here