ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

 
  • Λογιστικός Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων
  • Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
  • Διοικητικός Λογιστικός Έλεγχος
  • Εσωτερικός Λογιστικός Έλεγχος
  • Ειδικός Λογιστικός Έλεγχος και Εκθέσεις Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence)
Η ανάγκη για τη διεξαγωγή ανεξάρτητου και αποτελεσματικού λογιστικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων, καθώς και η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ποτέ δεν υπήρξε τόσο απαιτητική. Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τομέα ελεγκτικών υπηρεσιών, δεσμεύεται να επιδείξει μια ανεξάρτητη και επαγγελματική προσέγγιση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα