ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
  • Διαπραγματεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών
  • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
  • Εκτιμήσεις αξίας μετοχών
  • Αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης εταιρειών
  • Μελέτες βιωσιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου
  • Ετοιμασία ανεξάρτητων εκθέσεων δέουσας επιμέλειας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του τμήματος λογιστηρίου και του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και παρόμοιων κανόνων
Οι υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης και οι επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν κεντρικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας. Ο κυριότερος μας στόχος είναι να σας προσφέρουμε την απαραίτητη επαγγελματική υποστήριξη ούτως ώστε να μεγιστοποιήσετε τους στόχους σας.